PRIVACY VERKLARING

Stichting Toerisme en Recreatie Geertruidenberg, gevestigd aan Markt 46, 4931 BT Geertruidenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door VVV Geertruidenberg zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens VVV Geertruidenberg

www.vestingstadaandebiesbosch.nl
Markt 46
4931BT Geertruidenberg
+31 162 51 76 89

De functionaris Gegevensbescherming van VVV Geertruidenberg is de secretaris Stichting Toerisme en Recreatie Geertruidenberg.
Hij/zij is te bereiken via secretaris@vvvgeertruidenberg.nl

Persoonsgegevens die VVV Geertruidenberg verwerkt

VVV Geertruidenberg verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van haar diensten en/of deze zelf aan VVV Geertruidenberg verstrekt.
De volgende persoonsgegevens kunnen daarbij door VVV Geertruidenberg verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die VVV Geertruidenberg verwerkt

De website en/of dienst van VVV Geertruidenberg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders / verzorgers of voogd.
VVV Geertruidenberg kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ouders / verzorgers of voogd wordt aangeraden dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat VVV Geertruidenberg zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vvvgeertruidenberg.nl, dan wordt deze informatie  verwijderd.

Met welk doel verwerkt VVV Geertruidenberg persoonsgegevens

VVV Geertruidenberg verwerkt  persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Opstellen van een overeenkomst voor het uitvoeren van een dienstverlening
  • Afhandelen van een betaling
  • Verzenden de VVV nieuwsbrief en/of een informatiefolder
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang worden persoonsgegevens door VVV Geertruidenberg bewaard

VVV Geertruidenberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden

VVV Geertruidenberg verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik cookies of vergelijkbare technieken

VVV Geertruidenberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVV Geertruidenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij VVV Geertruidenberg een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover VVV Geertruidenberg beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vvvgeertruidenberg.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

VVV Geertruidenberg reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VVV Geertruidenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

VVV Geertruidenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vvvgeertruidenberg.nl